Frågor och svar

FRÅGA: Har ni tänkt på förekomsten av asbest och kreosot i
fasaderna?
SVAR: Ja, sanering av dessa miljöfarliga ämnen kommer självklart att göras.
Kreosotbehandlade träreglar i ytterväggar och eternitskivor i fasad kommer att
varsamt tas ned enligt myndigheternas krav.

FRÅGA: Går det bra att använda balkongerna tillsvidare med tanke på skicket?
SVAR: Ja, balkongerna går bra att använda tillsvidare.
Föreningen genomför åtgärder för att säkerställa säkerheten på balkongerna på kort sikt.

FRÅGA: Blir det samma mått på fönster efter bytet?
SVAR: Dagens krav gör att fönster blir tyngre. Tyngre glas kräver kraftigare fönsterkarmar,
vilket gör att fönsterytan blir något mindre.

FRÅGA: Är det bara entréparti eller hela entréerna som kommer att renoveras?
SVAR: Hela entréerna renoveras. Entrépartier byts, dörrar till
bostadskomplement byts, entrébelysning förnyas. Tak och väggytor renoveras.
Beslut om automatisk dörröppning är ej taget än.

FRÅGA: Varför byts färgsättningen?
SVAR: Byggnaderna är nu kulturhistoriskt skyddade och myndigheternas riktlinje är att byggnaderna bör ha en för
60-talet tidstypisk karaktär. Nuvarande färgsättning är från 1990-talet och förekom inte på nybyggnationer på 1960talet. Målsättningen är att finna en färgsättning i linje med kulturhistoriska riktlinjen som framhäver byggnadernas grundkaraktär, håller över tid, samt samspelar med nuvarande stadsbild.

FRÅGA: Har bygglovsansökan skickats in för det nya färgsättningsförslaget?
SVAR: Ja, bygglov har skickats in och beviljats.

FRÅGA: Ventilationen upplevs som ett stort problem idag, kommer spaltventilationen att vara lösningen?
SVAR: Ja. Med uteluftsventiler minskar undertrycket i lägenheterna.

FRÅGA: Kan man bo hemma under byggtiden?
SVAR: Projektet planeras med kvarboende.

FRÅGA: När startar avgiftshöjningen?
SVAR: Höjningarna sker för samtliga vid projektstarten fördelat på fyra år. Budget/prognos pekar på att avgiften behöver höjas totalt med 23 % för hela projektet.

FRÅGA: Den temporära väggen som sitter indragen 1m in från fasaden,
hur kommer det att fungera med kök ex diskbänk och spis som sitter nära väggen?
Kommer jag att kunna laga mat?

SVAR: Går inte att ge något generellt svar då det finns många olika planlösningar i föreningen.
Projektet återkommer med frågan inför byggstart.

FRÅGA: När kommer arbetena att utföras i mitt hus?
SVAR: En detaljerad tidplan kommer att tas fram tillsammans med entreprenör
och kommuniceras i god tid innan byggstart.
I nuläget gäller arbetsgång E, A, G, D, C, B, F och ca 4 års byggtid med preliminär start under våren 2021.

FRÅGA: Vilka tillval kommer det att finnas?
SVAR:
Inglasning (pris per storlek kommer framgå)
Eluttag på balkong utöver det som ingår (pris per meter kabeldragning)
Återmontering av befintlig markis (styckepris)
Val av balkongdörr: a) Antingen helglasad; b) Glas och nederdelen som traditionell i målad träskiva (S.K bröstad balkongdörr)
Portautomatik för garagehyresgäster.

FRÅGA: Kommer föreningen ersätta boende om befintlig inglasning måste tas ned och inte går att montera upp igen?
SVAR: Boende får anlita hantverkare som monterar upp befintlig inglasning efter renoveringen och anpassar dem och justerar in inglasningen på egen bekostnad. Föreningen står inte för denna kostnad då det är boendes ansvar och regleras i ett tilläggsavtal som boende skrivit på.
Alternativt kan boende köpa in ny inglasning till förhandlat pris via föreningen som tilläggsval.

FRÅGA: Kommer det erbjudas håltagning för de som önskar håltagning för ev. montage av AC där kyldelen står på balkongen (Luftvärmepump)?
SVAR: Styrelsen utreder varje fall individuellt och tillstånd krävs för utomhusplacerad AC.

FRÅGA: Om något skadas i samband med renoveringen vem ansvarar för att laga det?
SVAR: Det är föreningen som ansvarar för att återställa det som blivit skadat. Föreningen kommer skriva in det i avtalet med den entreprenören som får uppdraget.

FRÅGA: Kommer sopnedkast vara öppet under ombyggnaden?
SVAR: Det kommer gå att hämta sopor via våra utrymmen även under renoveringen så därför hålls de öppna.

FRÅGA: Kommer man kunna använda garaget under renoveringen?
SVAR: Ställningarna kommer monteras så att man kommer ut med bilen. I undantagsfall måste bilen parkeras tillfälligt på anvisad plats utomhus. Vid portbytet måste dock bilen parkeras utomhus.

FRÅGA: Många är äldre och orkar inte själva flytta på tunga möbler. Kommer det finnas en flyttfirma som föreningen anlitar och boende kan köpa flytthjälp av så att inte varje boende ska jaga rätt på någon för lite hjälp?
SVAR: Föreningen kommer upphandla flytthjälp som boende kan köpa in hjälp av.

FRÅGA: Hur kommer avgiften påverkas av denna ombyggnad?

SVAR: En del av renoveringen kommer tas med hjälp av likvida pengar i underhållsfonden, men eftersom detta är stora investeringar kommer en stor del att finansieras via lån. Budget/prognos pekar på att avgiften behöver höjas totalt med 23 % för hela projektet.

FRÅGA: Jag har en liten etta (souterrain) med endast ett fönster som påverkas av ombyggnadsplaneringen. Det betyder att min lägenhet endast får byte av fönster. När det talats om resulterande hyreshöjning har man aldrig nämnt om höjningen blir olika beroende på arbetet. Balkonglägenheter har naturligtvis en betydligt mer omfattande och dyrare åtgärd.  Eftersom jag och antagligen de andra små lägenheter redan betalar högre kvm pris i avgift än större lägenhet är det intressant att veta hur ni fördelar hyreshöjningarna mellan medlemmarna.

SVAR: Avgiftshöjningen beror inte på ”mängden” arbete på respektive lägenhet och avgiftshöjningen görs procentuellt i förhållande till andelstalen (baserad på ursprunglig insatts), vilket får anses vara både mest rättvist och i enlighet med stadgarna i föreningen. Alla lägenheter får samma procentuella höjning, oavsett var i föreningen lägenheten är belägen och oavsett om lägenheten inte har balkong, har en balkong eller två. Det innebär ju att en bostadsrätt med hög avgift automatiskt tar en större del av kostnaderna.

FRÅGA: Undrar hur tankarna gått kring de nya entréerna/portarna till husen, ifall man tänkt att det ska ha dörrautomatik?

SVAR: Ja, samtliga entrédörrar ska ha automatisk dörröppnare. Garage kommer också få automatisk dörröppnare.