Frågor och svar

FRÅGA: Har ni tänkt på förekomsten av asbest och kreosot i
fasaderna?
SVAR: Ja, sanering av dessa miljöfarliga ämnen kommer självklart att göras.
Kreosotbehandlade träreglar i ytterväggar och eternitskivor i fasad kommer att
varsamt tas ned enligt myndigheternas krav.

FRÅGA: Går det bra att använda balkongerna tillsvidare med tanke på skicket?
SVAR: Ja, balkongerna går bra att använda tillsvidare.
Föreningen genomför åtgärder för att säkerställa säkerheten på balkongerna på kort sikt.

FRÅGA: Blir det samma mått på fönster efter bytet?
SVAR: Dagens krav gör att fönster blir tyngre. Tyngre glas kräver kraftigare fönsterkarmar,
vilket gör att fönsterytan blir något mindre.

FRÅGA: Är det bara entréparti eller hela entréerna som kommer att renoveras?
SVAR: Hela entréerna renoveras. Entrépartier byts, dörrar till
bostadskomplement byts, entrébelysning förnyas. Tak och väggytor renoveras.
Beslut om automatisk dörröppning är ej taget än.

FRÅGA: Varför byts färgsättningen?
SVAR: Byggnaderna är nu kulturhistoriskt skyddade och myndigheternas riktlinje är att byggnaderna bör ha en för
60-talet tidstypisk karaktär. Nuvarande färgsättning är från 1990-talet och förekom inte på nybyggnationer på 1960talet. Målsättningen är att finna en färgsättning i linje med kulturhistoriska riktlinjen som framhäver byggnadernas grundkaraktär, håller över tid, samt samspelar med nuvarande stadsbild.

FRÅGA: Har bygglovsansökan skickats in för det nya färgsättningsförslaget?
SVAR: Ja, bygglov har skickats in och beviljats.

FRÅGA: Ventilationen upplevs som ett stort problem idag, kommer spaltventilationen att vara lösningen?
SVAR: Ja. Med uteluftsventiler minskar undertrycket i lägenheterna.

FRÅGA: Kan man bo hemma under byggtiden?
SVAR: Projektet planeras med kvarboende.

FRÅGA: När startar avgiftshöjningen?
SVAR: Höjningarna sker för samtliga vid projektstarten i fyra omgångar. Hur hög avgiftshöjning som behövs beräknas närmare projektstarten men uppskattningsvis behövs avgiften höjas totalt med 25 % – 35 %

FRÅGA: Den temporära väggen som sitter indragen 1m in från fasaden,
hur kommer det att fungera med kök ex diskbänk och spis som sitter nära väggen?
Kommer jag att kunna laga mat?

SVAR: Går inte att ge något generellt svar då det finns många olika planlösningar i föreningen.
Projektet återkommer med frågan inför byggstart.

FRÅGA: När kommer arbetena att utföras i mitt hus?
SVAR: En detaljerad tidplan kommer att tas fram tillsammans med entreprenör
och kommuniceras i god tid innan byggstart.
I nuläget gäller arbetsgång E, A, G, D, C, B, F och ca 4 års byggtid med preliminär start under våren 2020.

FRÅGA: Vilka tillval kommer det att finnas?
SVAR:
Inglasning (pris per storlek kommer framgå)
Eluttag på balkong utöver det som ingår (pris per meter kabeldragning)
Återmontering av befintlig markis (styckepris)
Portautomatik för garagehyresgäster. (monterings kostnad + månadsavgift i tillägg för underhåll)

FRÅGA: Kommer föreningen ersätta boende om befintlig inglasning måste tas ned och inte går att montera upp igen?
SVAR: Nej. Alla som har inglasning har tecknat avtal där det framgår att vid underhåll av balkongen så är man syldig att nedmontera och återmontera utan kompensation. Föreningen har dessutom stoppat alla tillstånd eftersom vi känt till att det är planerat stort underhåll så att inte nya inglasningar måste tas ned utan endast äldre.
Boende erbjuds att köpa in ny inglasning till förhandlat pris via föreningen som option.

FRÅGA: Kommer det erbjudas håltagning för de som önskar håltagning för ev. montage av AC där kyldelen står på balkongen (Luftvärmepump)?
SVAR: Styrelsen utreder varje fall individuellt och tillstånd krävs för utomhusplacerad AC.

FRÅGA: Om något skadas i samband med renoveringen vem ansvarar för att laga det?
SVAR: Det är föreningen som ansvarar för att återställa det som blivit skadat. Föreningen kommer skriva in det i avtalet med den entreprenören som får uppdraget.

FRÅGA: Kommer sopnedkast vara öppet under ombyggnaden?
SVAR: Det kommer gå att hämta sopor via våra utrymmen även under renoveringen så därför hålls de öppna.

FRÅGA: Kommer man kunna använda garaget under renoveringen?
SVAR: Ställningarna kommer monteras så att man kommer ut med bilen.

FRÅGA: Många är äldre och orkar inte själva flytta på tunga möbler. Kommer det finnas en flyttfirma som föreningen anlitar och boende kan köpa flytthjälp av så att inte varje boende ska jaga rätt på någon för lite hjälp?
SVAR: Föreningen kommer upphandla flytthjälp som boende kan köpa in hjälp av.