FÖNSTER-, BALKONG- OCH FASADPROJEKT

Beslut har nu fattats i Svea Hovrätt och nedan refereras valda delar av beslutet.

Föreningen kommer nu inleda projekteringen tillsammans med totalentreprenören SEHED Tresson AB, mer information kommer.

Referat från domen ÖH 330-21, som går att beställa av den som är intresserad från Svea Hovrätt:

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2020-12-10 i ärende nr 140-20

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE
1. Hovrätten avvisar dödsboet yrkande om att hovrätten ska
fastställa att husens byggnadsantikvariska värdering enligt Riksantikvarieämbetet ska
ligga till grund för och utgöra projekteringens yttre begränsningar.
2. Hovrätten avslår överklagandet.

Beslut:

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är i huvudsak densamma
som i hyresnämnden. Viss ny skriftlig bevisning har åberopats.
Dödsboets yrkande att husens byggnadsantikvariska värdering enligt Riksantikvarieämbetet
ska ligga till grund för och utgöra projekteringens yttre begränsning kan inte lagligen prövas av hovrätten i samband med nu aktuellt överklagande. Yrkandet ska
därför avvisas.
Hovrätten delar hyresnämndens bedömning att det är fråga om en sådan förändring
som avses i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614), att förändringen
får anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavarna och att utredningen i målet
visar att åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt. Vad dödsboet anfört
angående fastigheternas kulturhistoriska värde och föreningens ekonomi föranleder
inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås.
__________________
Hovrättens beslut får enligt 10 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i
Svea hovrätt inte överklagas.

 

 

Kommentera