Ordinarie föreningsstämma 2018

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening PAMPAS i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2017.


Tid:  Onsdagen den 25 april 2018, kl. 19.00.

Plats: Restaurang Mega, Armégatan 40, Solna.


 

Medlem som ej kan närvara vid stämman har rätt att genom fullmakt utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombudet får bara företräda en medlem.

Medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde.

För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst.

Handlingar har sänts ut till samtliga medlemmar.

Solna 2018-04-03

HSB Bostadsrättsförening PAMPAS i Solna

Styrelsen

Kommentera