Parkering utomhus

PARKERING

Parkering inom området är tillåtet endast på avgiftsbelagda p-platser.

FÖRHYRDA PARKERINGSPLATSER

Kontakta förvaltningskontoret om du vill hyra en p-plats. Hyran för boende är f.n. 200 kr/mån.

P-platserna är inte sammankopplade med en viss bestämd lägenhet utan är helt fristående hyresobjekt.

BESÖKSPARKERING

Föreningen har flera stycken avgiftsbelagda
besöksparkeringsplatser belägna vid Armégatan 8.
Dessa platser handlägges av APCOA Parking Sverige AB (Europark).
Biljettautomat finns placerad utanför porten vid Armégatan 8.

APCOA Parking Sverige AB (Europark)

PARKERINGSÖVERVAKNING

Vad innebär det?

APCOA Parking Sverige AB (Europark) sköter all parkeringsövervakning på föreningens område. Detta innebär bl.a. kontroll av att gällande regler om parkering på området efterlevs samt i förekommande fall utfärdandet av kontrollavgift (parkeringsbot). Storleken på kontrollavgift följer Solna stads regler.

Föreningens område är väl uppmärkt med trafikskyltar, vilka måste respekteras. APCOA Parking Sverige AB (Europark) hårdkontrollerar att dessa efterlevs.

Generellt råder parkeringsförbudszon på hela föreningens område med undantag för fordon med tillfälligt parkeringstillstånd. Man får naturligtvis tillfälligt stanna för i- och urlastning av fordon – dock inte längre än maximalt 10 minuter.
Parkering i övrigt får endast ske på parkeringsplatser som hyrts enligt särskilda parkeringsplatsavtal med föreningen.

Den som fått en kontrollavgift (parkeringsbot) och som har eventuella frågor angående denna, skall vända sig direkt till APCOA Parking Sverige AB (Europark) på tel 0771-40 10 20. Du ska alltså inte kontakta föreningens förvaltningskontor eller styrelsen.

Vad gör jag om någon felaktigt parkerat på min förhyrda p-plats?

Som hyresgäst till p-platsen, kan Du då vända Dig direkt till APCOA Parking Sverige AB (Europark), tel 0771-40 10 20, och få hjälp med att det felaktigt parkerade fordonet erhåller kontrollavgift (parkeringsbot).